Fundacja 

 

Przedszkole Specjalne ELFIK jest placówką prowadzoną przez Fundację wpierania kultury, sztuki i edukacji "INTEGRACJA" jako kolejny podmiot ekonomii społecznej. Fundacja od 2016 roku prowadzi Przedszkole Niepubliczne PRZYGODA z oddziałami integracyjnymi w Goczałkowicach-Zdroju.

 

Ze względu na bardzo duże i różnorodne potrzeby dzieci z orzeczeniami o potrzebie nauczania specjalnego, dla których przedszkole integracyjne nie wyczerpuje wszelkich potrzeb edukacyjno-terapeutycznych zdecydowano o stworzeniu nowej całkowicie specjalistycznej placówki.

Nasze przedszkole to:

profesjonalna i wyspecjalizowana kadra

szereg zajęć, terapii dodatkowych

wnętrza dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci

 

profesjonalne sale terapeutyczne

małe grupy, do 4 osób

indywidualne podejście do każdego dziecka

 

zdrowe posiłki

duży pakiet terapii specjalistycznych

 

 

Przedszkole Specjalne ELFIK

PRZYJMUJEMY DZIECI:

- od 2,5 do 7 lat
- posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Statut Niepublicznego przedszkola specjalnego "ELFIK"

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Cele i zadania Przedszkola

Rozdział 3. Opieka nad wychowankami

Rozdział 4. Formy współdziałania z rodzicami

Rozdział 5. Organy Przedszkola

Rozdział 6. Organizacja pracy Przedszkola

Rozdział 7. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

Rozdział 8. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

Rozdział 9. Prawa i obowiązki dzieci

Rozdział 10. Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa, bez bliższego określenia, o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Elfik” w Pszczynie;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Elfik” w Pszczynie;

5) Dyrektorze ds. pedagogicznych, Dyrektorze ds. administracyjnych, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;

6) wychowankach lub dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola;

7) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8) opiekunie oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu;

9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Fundację wspierania kultury, sztuki i edukacji „Integracja” z siedzibą w Brzeźcach;

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

§ 2. 1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Elfik” w Pszczynie jest przedszkolem niepublicznym w rozumieniu ustawy.

2. Przedszkole obejmuje swoją opieką dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera,

niepełnosprawnościami sprzężonymi i upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim.

 

3. Przedszkole mieści się przy ulicy Bielskiej 29 w Pszczynie.

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Fundacja wspierania kultury, sztuki i edukacji „Integracja” KRS 0000627786, która ma siedzibę: 43-200 Brzeźce, ul. Pazurowicka 58.

Adres korespondencyjny: 43-200 Brzeźce, ul. Pokoju 6a.

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

6. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Elfik”

ul. Bielska 29

43-200 Pszczyna

7. Pieczęć może zawierać także inne informacje np. numer telefonu, NIP, REGON itp.


 

§ 3. 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, jak również zabezpiecza ochronę danych osobowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa odrębny regulamin. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa organ prowadzący.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Przedszkola

§ 5. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i przepisów

dotyczących szkolnictwa specjalnego, a w szczególności przez:

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego i

fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) zapewnienie dzieciom korzystnych warunków przezwyciężania trudności i osiągania

pozytywnych wyników kształcenia i wychowania;

3) usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych;

4) korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;

5) kompensowanie braków rozwoju

6) edukację i wychowanie dzieci w szczególności poprzez wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

7) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci w sposób umożliwiający rozpoznanie tego, co jest dobre albo złe;

8) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych lub trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

9) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi lub dorosłymi;

10) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

11) troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

12) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, artystycznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

13) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i artystycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

14) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

15) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

16) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;


 

§ 6. 1. Do zadań Przedszkola należy:

1) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacyjnej, a w

szczególności przez:

a) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,

b) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz

inne o charakterze terapeutycznym,

c) zapewnia w miarę możliwości i kompetencji wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych i

trudności wychowawczych , zapobiega ich rozwojowi prowadząc odpowiednie oddziaływania

terapeutyczne;

2) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;

6) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie oraz higienę, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

7) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

8) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

9) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie ochrony środowiska, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11) systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

13) w miarę możliwości organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowych lub etnicznych lub języka regionalnego.


 

§ 7. 1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno - pedagogicznej;

3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) organizację zajęć dodatkowych;

5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.


 

§ 8. 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmować mogą organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

2) działania korekcyjno - kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;

5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka oraz korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem.

2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.


 

§ 9. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w ramach posiadanych możliwości, Przedszkola.

2. Przedszkole może organizować dla wychowanków wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, w celu pobudzenia psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole - na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 3.
Opieka nad wychowankami

§ 10. 1. Sprawowanie opieki nad wychowankiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

1) poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim, z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;

3) poznawanie i przestrzeganie zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;

5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe;

6) umożliwienie dzieciom, w miarę możliwości, codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;


 

§ 11. 1. Przy przyprowadzaniu wychowanków do Przedszkola stosuje się następujące zasady:

1) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotować dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać je pod opiekę nauczycielowi Przedszkola;

3) pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, które nie zostało przekazane pod opiekę nauczyciela Przedszkola, w szczególności pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.

2. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Przedszkole może odmówić przyjęcia:

1) dziecka z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

2) dziecka, którego stan zdrowia może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.

3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych dziecka w czasie pobytu w przedszkolu nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemne żądanie rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.

6. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów medycznych, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole niezwłocznie wzywa zespół ratownictwa medycznego i powiadamia rodziców.

8. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką członków zespołu ratownictwa medycznego oraz pracownika Przedszkola (nauczyciel, Dyrektor ds. pedagogicznych, Dyrektor ds. administracyjnych).


 

§ 12. 1. Rodzice dziecka są zobowiązani do osobistego odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku należytą opiekę – na podstawie pisemnego upoważnienia.

3. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest uzyskać zgodę nauczyciela na odebranie dziecka.

5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełną opiekę i bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o której mowa w ust. 5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych zawartych w upoważnieniu z dokumentem tożsamości, którym się legitymuje.

7. Upoważnienie powinno być podpisane przez rodzica dziecka, który posiada pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem.

8. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.


 

§ 13. 1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania Dyrektora Przedszkola ds. administracyjnych.

2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust. 1, nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach może wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.

3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

2) w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny, nauczyciel oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

3) jeżeli w czasie, o którym mowa w pkt. 2) rodzic lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.

4. Dziecka nie wydaje się rodzicowi lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, albo osobie, której zachowanie wskazuje na to, że może zagrozić bezpieczeństwu dziecka.

5. Przedszkole, na żądanie rodzica posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej, odmawia rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z Przedszkola.


 

§ 14. 1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

1) ogrodzenie terenu Przedszkola;

2) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp;

3) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tych pomieszczeniach;

4) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, odpowiedniej nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz instalacji, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;

5) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;

6) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie sprawności technicznej;

7) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

8) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii odpowiedniej dla wieku dziecka;

9) utrzymywanie kuchni i wszelkich pomieszczeń w czystości, a ich wyposażenia we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczne korzystanie;

10) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

11) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

12) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°C;

13) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

14) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, w szczególności podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

15) zapewnienie opieki dziecku, które uległo wypadkowi lub doznało urazu, a w razie potrzeby sprowadzenie fachowej pomocy medycznej oraz udzielenie pierwszej pomocy;

16) respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 i 5.

 

Rozdział 4.
Formy współdziałania z rodzicami

§ 15. 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane, co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

3) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

4) warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci - w zależności od potrzeb;

5) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywanie problemów wychowawczych;

6) kontakty indywidualne;

7) zajęcia otwarte dla rodziców;

8) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

9) wycieczki, festyny, zabawy;

10) przedszkolną stronę internetową;

11) kącik dla rodziców.

2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji dotyczących dziecka w godzinach pracy Przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału. W razie konfliktu rodziców, co do udostępniania informacji o dziecku, Przedszkole może odmówić rodzicowi, który nie posiada pełni władzy rodzicielskiej lub praw równoważnych pełni władzy rodzicielskiej udzielenia informacji do czasu przedłożenia orzeczenia Sądu w tym przedmiocie.


 

§ 16. 1. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4) ustalenie, w uzgodnieniu z rodzicami, określonych form oddziaływań wychowawczych;

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie uzgodnionej między nauczycielem a rodzicem;

8) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.


 

§ 17. 1. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych lub na umotywowany wniosek rodziców.

4. Informację o sposobie załatwienia wniosku rodziców, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


 

Rozdział 5.
Organy Przedszkola

§ 18. Organami Przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych;

  2. Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych;

3) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.


 

§ 19. 1. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych, w szczególności:

1) kieruje działalnością pedagogiczną Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

6) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;

8) Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi poradniami.

 

2. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

3. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych skreśla ucznia z listy wychowanków na pisemny wniosek rodziców.

5. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami, w szczególności z radą rodziców.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych zastępuje go Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach jeżeli jest również nieobecny - inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.


 

§ 20. 1. Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych, w szczególności:

  1. kieruje działalnością administracyjną Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

  2. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola;

  3. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

  4. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

  5. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;

  6. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym w razie konieczności udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.

2. Dyrektor ds. administracyjnych jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor ds. administracyjnych w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.


 

§ 21. 1 W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola ds. pedagogicznych, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

7. Dyrektor przedszkola ds. administracyjnych przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne informacje o realizacji planu finansowego przedszkola.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkole przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora ds. administracyjnych o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;


 

§ 22. 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola.

2. W skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału;

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 , do rady rodziców przedszkola.

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Rada rodziców może występować do dyrektora ds. pedagogicznych i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

7. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

9. Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.


 

§ 23. 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.

3. Współdziałanie organów Przedszkola odbywa się według następujących zasad:

1) zasady pozytywnej motywacji;

2) zasady partnerstwa;

3) zasady wielostronnego przepływu informacji;

4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych.

5. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b) organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych.


 

§ 24. 1. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.


 

Rozdział 6.
Organizacja pracy Przedszkola

§ 25. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znaczny, niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną – od 6 do 8.

3. Liczba wychowanków w oddziale dla dzieci z autyzmem – od 2 do 4, a w uzasadnionych przypadkach o jedno więcej.

4. Liczbę oddziałów w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola.

5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący.

6. Grupy międzyoddziałowe:

1) dyrektor ds. pedagogicznych może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo - dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych;

2) grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola, przed i po realizacji podstawy programowej;

3) nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od rozpoczęcia pracy przedszkola do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup po ich zamknięciu do momentu zamknięcia przedszkola;

4) ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 6;

5) w okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach, Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych może zdecydować o łączeniu oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie;

6) wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Zasadami Organizacji Wycieczek.


 

§ 26. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

2. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

3. Dostosowanie, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego poprzedza wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka. Nie jest ona częścią składową IPET. Dokonuje się jej co najmniej dwa razy w roku.

5. Dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka odbywa się na podstawie oceny efektywności programu w zakresie dostosowań, prowadzonych zajęć i podejmowanych działań.

6. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.


 

§ 27. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka niepełnosprawnego opracowuje zespół, złożony z nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, z uwzględnieniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach dotyczących warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

2. Prace zespołu koordynuje wyznaczony przez Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych nauczyciel lub specjalista.

3. Zespół spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku - w celu dokonania oceny efektywności udzielanej dziecku pomocy oraz oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

4. Rodzice dziecka niepełnosprawnego mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu tej oceny.

5. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do wdrażania ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.


 

§ 28. 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

3. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

1) 3 sale;

2) szatnię;

3) gabinet pedagoga/psychologa, logopedy, fizjoterapeuty;

4) bawialnię;

4) pomieszczenia administracyjne i socjalne;

5) pomieszczenia kuchenne tj. wydawalnię/zmywalnię;

6) plac zabaw.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.


 

§ 29. 1. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.

2. W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.


 

§ 30. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora ds. pedagogicznych, Dyrektora ds. administracyjnych i Rady Pedagogicznej.


 

§ 31. 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także oczekiwań rodziców.


 

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny pracy Przedszkola;

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3) godziny posiłków;

4) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego nowożytnego.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

4) godziny posiłków.

5. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.


 

Rozdział 7.
Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 32. 1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Ustawa, a korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący.

2. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.

3. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin, z wyłączeniem dzieci sześcioletnich objętych obowiązkiem przedszkolnym, wynosi 1,50 zł za każdą godzinę.

4. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor ds. administracyjnych w porozumieniu z organem prowadzącym.

5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w „Deklaracji korzystania z godzin wychowania przedszkolnego i korzystania z wyżywienia w danym roku szkolnym".

6. Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych, ze względów organizacyjnych w okresie świątecznym i feryjnym, ma prawo do wystosowania zapytania do rodziców, dotyczącego obecności ich dziecka w Przedszkolu w tym okresie.


 

§ 33. 1. Miesięczną opłatę za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć ustala się na podstawie złożonej przez rodzica "Deklaracji korzystania z godzin wychowania przedszkolnego i korzystania z wyżywienia w roku szkolnym". Opłaty wnosi się przelewem na konto wskazane przez Przedszkole.

2. Zasady korzystania z wychowania przedszkolnego i korzystania z wyżywienia:

1) Naliczanie opłaty:

a) miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca,

b) wysokość opłaty za dany miesiąc naliczana jest do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca,

c) przedszkole korzysta z aplikacji „Inso”, do której stały dostęp mają rodzice/opiekunowie, gdzie na bieżąco można zgłaszać planowaną nieobecność dziecka celem uniknięcia opłaty za wyżywienie,

d) w aplikacji 1-go dnia roboczego następnego miesiąca widoczny jest rachunek za korzystanie w wszelkich usług przedszkola,

2) Termin płatności:

a) opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia,

3) Wpłat należy dokonywać przelewem na konto generowane dla każdego dziecka odrębnie. W tytule wpłaty należy podać:

imię i nazwisko dziecka,

adnotacja czego dotyczy opłata, np. opłata za wrzesień …….. r.

4) Opłaty zadeklarowane w punkcie 1.3 pobiera się w pełnej wysokości od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

5) Odpłatność za korzystanie z wyżywienia, tj. stawkę żywieniową, ustala Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu o kalkulację aktualnych kosztów zakupu surowców spożywczych użytych do przygotowania posiłków, natomiast opłata za liczbę płatnych godzin zajęć stanowi wartość faktycznie wykorzystanych przez dziecko w danym miesiącu godzin powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział 8.
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 34. 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem odrębnych przepisów, Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych.

3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb, na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych w zakresach czynności.


 

§ 35. 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

3) powiadamianie o zauważonych uszkodzeniach w pomieszczeniach lub sprzętach;

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;

5) powiadomienie Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych oraz Dyrektora ds. administracyjnych o wypadku dziecka;

6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek i spacerów.

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola.


 

§ 36. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

8) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.


 

§ 37. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

1) udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy;

2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;

4) wybór programu wychowania przedszkolnego;

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych zgodnie z przepisami prawa;

6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej - w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;

11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;

12) dbałość o estetykę pomieszczeń;

13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

15) nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.


 

§ 38. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje, w szczególności:

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).


 

§ 39. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);

2) udział w omówieniu pracy ze specjalistami.


 

§ 40. 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi taka konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 

§ 41. 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności do :

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4) dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia;

5) przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6) przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych.

 

Rozdział 9.
Prawa i obowiązki dzieci

§ 42. 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania;

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7) badania i eksperymentowania;

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

12) nagradzania wysiłku;

13) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

15) współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

17) nauki regulowania własnych potrzeb;

18) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

19) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Do obowiązków dziecka należy:

1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3) przestrzeganie higieny osobistej;

4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

5) pełnienie dyżurów;

6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole, rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola ds. pedagogicznych, według określonej procedury:

1) skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych;

2) odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni w formie pisemnej;

3) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


 

§ 43. 1. Dyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja), zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;

2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

2. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola doręcza się rodzicom.


 

§ 44. 1. W przypadku zaległości w opłatach, do których wnoszenia zobowiązani są rodzice za 3 miesiące, Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty.

1) Kieruję sprawę do rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną.

2) Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

3) Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola doręcza się rodzicom.

2. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola, na podstawie pisma złożonego Dyrektorowi ds. administracyjnych, bądź doręczonego pocztą na adres Przedszkola;

2) niezgłoszenie się dziecka do przedszkola w ciągu dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozdział 10.
Prawa i obowiązki rodziców

§ 45. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4) przekazywania Dyrektorowi Przedszkola ds. pedagogicznych bądź Dyrektorowi Przedszkola ds. administracyjnych wniosków dotyczących pracy Przedszkola;

5) przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)


 

§ 46. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

 

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 47. 1. Zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

1) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

2) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

3) ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;

4) zalecenia organów kontrolnych;

5) innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).

2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany wraz z ich uchwaleniem. Dyrektor ds. administracyjnych, jest odpowiedzialny za upublicznienie treści statutu przedszkola.

3. Po dokonaniu zmiany statutu można opracować tekst jednolity statutu.


 

 

Zobacz co u nas słychać

<<KLIKNIJ>>

p-elfik.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.