przedszkole

opieka nad dziećmi

imprezy

Przedszkole Specjalne ELFIK

Zapraszamy do nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu 
WND-RPSL.11.01.03-24-00DC/19 pt. „Razem możemy więcej – przedszkole ELFIK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu: 751 058,75 w tym dofinansowanie projektu z UE: 638 399,93


Przedszkole mieści się w budynku przy ul.Bielskiej 29 (I PIĘTRO) w Pszczynie.


REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Kryteria naboru:

Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jeden z poniższych wskaźników:
1. Do uczestnictwa w projekcie wybierane będą dzieci zgodnie z następującymi kryteriami:
Kryterium dostępu do projektu:

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- zamieszkanie uczestnika na terenie miast wchodzących w skład OSI zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu;

Kryteria dodatkowe

- dzieci rodziców samotnych lub przebywające w rodzinach zastępczych;
- pozostałe dzieci;
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w
załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach.
2. Pod informacją o projekcie proszę dodać Załączniki projektowe do pobrania (aktywne linki), w tym:

- Regulamin rekrutacji,
- Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
- Załącznik nr 2 Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
- Załącznik nr 3 Wzór Danych Uczestnika Projektu;
- Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;
- Załącznik nr 5 Wzór wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie i/lub rozwiązania Umowy
- Załącznik nr 6 Wykaz terenów rewitalizacyjnych
- Załącznik nr 7 Wzór Formularza zgłoszeniowego
- Załącznik nr 8 Umowa uczestnictwa

Zobacz co u nas słychać

<<KLIKNIJ>>

p-elfik.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.